Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej

Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy rzeczowe poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji połączonych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w placówkach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, ogorzały specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych na rzecz jednostek budżetowych. Operacje ewidencjonowane na kontach księgi głównej jednostki budżetowej pozostały przedstawione w układzie tematycznym z podziałem na obszary i rodzaje działalności gospodarka majątkiem trwałym; ­majątek obrotowy; ­gospodarka pieniężna również dochody i wydatki budżetowe rozrachunki i zaangażowanie przychody; koszty i wynik finansowy; ­fundusze. Omawiane operacje według rodzajów działalności opatrzone są komentarzem w obszarze uzasadnienia Komentarz do wyceny aktywów i pasywów sposobu ewidencji poszczególnych operacji, wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów również ewidencji w księgach pomocniczych prowadzonych do niektórych kont księgi głównej. W celu ułatwienia pracy księgowego autor sporządził gruntowny katalog operacji księgowych w ujęciu alfabetycznym, w którym podano adres każdej operacji w tabelach wzorów księgowań i numerów operacji. Dodatkowo rzeczowe przykłady liczbowe na schematach teowych wybranych operacji, trudnych zagadnień gospodarki finansowej i majątkowej, w tym np.: rozliczenie i indeks należnego i naliczonego podatku Vat w samorządowej jednostce budżetowej będącej częścią podatnika VAT oraz centralne rozliczenie podatku VAT w skali całej jednostki samorządu terytorialnego koszty budowy środków trwałych i ich rozliczenie; ­ ewidencja umowy leasingu finansowego środka stałego u korzystającego, którym jest jednostka skalarna budżetowa; ­ likwidacja rachunku zysków własnych i przekazanie niewykorzystanych środków na rachunek pomocniczy; ­ kompensata (potrącenia) wzajemnych opłaty – indeks w urzędzie jednostki samorządu wspólny rachunek bankowy budżetu i urzędu terytorialnego wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego dodatkowo rozliczenie zwrotu świadczeń alimentacyjnych w jednostce budżetowej ( np.: OPS) realizującej zadanie ewidencja rozliczeń międzyokresowych w jednostce budżetowej prowadzącej ewidencję kosztów tylko w zespole 4 kont kosztów i inne. Czwarte wydanie książki zaktualizowano według stanu prawnego. Szczególną uwagę poświęcono problematyce centralizacji rozliczeń podatku Vat w placówkach samorządu terytorialnego. Zaprezentowano wzory księgowań rozliczeń podatku VAT w ewidencji jednostki budżetowej i budżetu jst, gdzie powadzone ma być centralne rozrachunek podatku VAT. Wzory księgowań zaopatrzone są komentarzem z wyjaśnieniami i uzasadnieniem merytorycznym sposobu księgowania. Jednocześnie ogół problemów podatku Vat wzbogacona została schematami księgowań na kontach teowych wzajemnie powiązanych tzn. w oparciu o te same dane liczbowe w jednostce budżetowej i budżecie prowadzącym centralne rozliczeniowe podatku VAT.

Komentarze: 1


noavatar.png
Paweł Borszowski członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego 2020-06-04

Cieszę się, że komentując, że rozumiesz niezwykłe spotkanie dziecka mojego przyjaciela, przeglądanie Twojego bloga. Odkryła mnóstwo kawałków, które obejmują jak to jest mieć doskonały pomagający charakter, aby inni ludzie z łatwością zrozumieli wybrane zaawansowane problemy. Niewątpliwie przekroczyła oczekiwania odwiedzających. Dziękujemy za udostępnienie takich użytecznych, zaufanych, editingowych i fajnych wskazówek na temat Twojego Lizeth.

Top