kto może sporządzić sprawozdanie finansowe

img

Rachunkowość i Podatki na rzecz praktyków. Wzory formularzy CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania innymi słowy siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) CFR - Zaświadczenie o miejscu zamieszkania na rzecz celów podatkowych w Rzeczypospolitej Polskiej osoby fizycznej osiągającej przychody (dochody) z oszczędności (faktycznego odbiorcy) CIT - Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu przychodów z dywidendy innymi słowy innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-R - Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od zysków z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT-AR - Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych CIT - Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od przychodów z dywidend również innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych CIT - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-/O - Informacja o odliczeniach od podatku i od dochodu także o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku - załącznik CIT- CIT-A - Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) poprzez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT-Z - Deklaracja o wysokości pobranego poprzez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby innymi słowy zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie CIT - Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych CIT - Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców OPL–P() Zawiadomienie o zmianie czyli odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej OPL - Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej OPO- Zawiadomienie o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego ORD-IN/A Załącznik do wniosku o wydanie egzegezy indywidualnej ORD- IN ()- Wniosek o wydanie wykładni indywidualnej ORD-OG/A - Załącznik do wniosku o wydanie egzegezy ogólnej ORD-WS() Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-WS A() Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie wykładni indywidualnej ORD-WS B() Załącznik B do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualne PPO- Pełnomocnictwo ogólne UPL–P() Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

  • Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania Upadłość i jak w praktyce wygląda sposób rozpoznawania
  • Tarcza antykryzysowa i jakie zaliczki na podatek Tarcza antykryzysowa i jakie zaliczki na podatek
  • Elektronizacja zamówień publicznych Określenie w Elektronizacja zamówień publicznych Określenie w
  • Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne Pracownik w koronawirus Praca zdalna – fundamentalne
  • Samodzielny księgowy  Ewidencja zdarzeń gospodarczych Samodzielny księgowy Ewidencja zdarzeń gospodarczych
Top