Analiza potrzeb zamawiającego i nowe Prawo zamówień

Analiza potrzeb zamawiającego i nowe Prawo zamówień

Analiza potrzeb zamawiającego i nowe Prawo zamówień publicznych - kluczowe przemiany w zakresie czynności poprzedzających wszczęcie postępowania, oceny podmiotowej wykonawców, składania ofert, umów również trybów. Jestem specjalistą w obszarze zadań dotyczących zamówień publicznych realizowanych przy współfinansowaniu środków UE. 14 października 2019 r. Prezydent RP podpisał nowe Prawo zamówień publicznych. Najważniejsze przemiany dotyczą: wprowadzenia obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, wprowadzenia obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań, wprowadzenia do ustawy reguły efektywności, uproszczenia warunków udziału w postępowaniu, ograniczenia i doprecyzowania przesłanek wykluczenia, stworzenia odrębnych trybów udzielania zamówień powyżej progów unijnych. Wiele modyfikacji dotyczy zarówno kodeksów regulujących zawieranie umów. Do istotnych zaliczyć należy: zdefiniowanie zasad kształtowania umów, wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych, określenie obowiązkowych postanowień umownych, wprowadzenie śmiałych zasad waloryzacji wynagrodzenia, wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy, zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców oznacza to też wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek albo częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy. Zmiany ujmują te zagadnienia, których poznanie ważne jest wcześniej dziś, iżby na dalszych etapach zaznajamiania się z nowym Prawem zamówień publicznych, wiedzieć na jakie obszary wypada zwrócić szczególną uwagę. Szczególnie, że nowy przepis liczy przeszło 600 artykułów i dość łatwo jest przeoczyć istotne modyfikacje. Zmiany adresowane są do wszystkich osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne, teraz do kierowników jednostek, kto podlega pod nowe prawo zamówień publicznych 2020 osób zasiadających w komisjach przetargowych także osób odpowiedzialnych za ich stronę finansową. Opiszemy Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne. Plany postępowań, w tym obowiązek ich aktualizacji. Analiza potrzeb zamawiającego. Szacowanie wartości zamówienia wg zmienionych reguł. Zmiany w zakresie określenia momentu wszczęcia postępowania dodatkowo publikacji i przemiany ogłoszeń w tym nowe obowiązki ogłoszeniowe w zamówieniach do 130 000 złotych wyłączonych spod obowiązku stosowania ustawy. Zamówienia w procedurze krajowej o wartości mniejszej od progów unijnych - nowy tzw. tryb podstawowy. Trzy warianty postępowań - bez negocjacji. Trzy warianty postępowań - z możliwością negocjacji. Trzy warianty postępowań - z obowiązkiem negocjacji. Podmiotowe środki dowodowe - opcja to znaczy obowiązek ich składania także termin. Termin zawarcia umowy o zamówienia publiczne. Zmiany w zakresie oceny podmiotowej wykonawców dokonywanej przez zamawiającego. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienia. Ograniczenia w przesłankach wykluczenia wykonawcy. Podmiotowe środki dowodowe w zamówieniach publicznych. Uzupełnianie kiedy następuje udzielenie nowe prawo zamówień publicznych 2020go i wyjaśnianie podmiotowych środków dowodowych. Zakres zmian dotyczących składania ofert na zamówienia. Forma oferty w postępowaniach o wartości mniejszej od progów unijnych oraz od progów unijnych. Zakres odstępstwa od wymogu użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Nowe terminy związania ofertą. Fakultatywność żądania wadium i nowe reguły zwrotu wadium. Otwarcie ofert - rezygnacja z obowiązku publicznego otwarcia. Nowe przesłanki odrzucenia oferty. Umowy o zlecenie publiczne. Określenie w ustawie zasad kształtowania umowy także jej obowiązkowych postanowień. Nowe wymagania w zakresie obligatoryjnych klauzul waloryzacyjnych. Raport z realizacji zamówienia. Postanowienia dotyczące podwykonawstwa. Przykłady dokumentów pomocnych w realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Komentarze: 1


noavatar.png
Idalia Hortencjuszu 2020-06-06

Cześć, Neat post. Wystąpił problem ze stroną internetową w przeglądarce internetowej, testowałoby to ... IE nadal jest szefem rynku i ogromnym składnikiem innych osób pomija Twoje wspaniałe piśmie z powodu tego problemu.

Top